Personuppgiftspolicy 

VID FÖRSÄLJNING AV EXPRESSEN, GT, KVÄLLSPOSTEN
 

1. Introduktion

AB Kvällstidningen Expressen, org. nr. 556025-4525, (”Expressen”, ”vi”) tillhandahåller tidningarna Expressen, GT och Kvällsposten. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du (”du”, ”säljaren”) lämnar en intresseanmälan om att sälja Expressens tidningar och/eller tecknar ett avtal med Expressen om försäljning av tidningar. Vi beskriver även hur vi behandlar personuppgifter tillhörande dig som säljare för att tillhandahålla vår app “Säljappen” samt hur vi behandlar personuppgifter tillhörande målsman till säljare under 18 år. Expressen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av säljarens och målsmans personuppgifter.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in, för vilka ändamål behandlar vi personuppgifterna och på vilken laglig grund?

Administration av avtalet m.m. Vi behandlar de personuppgifter du lämnar i formuläret för intresseanmälan (dvs. namn, e-postadress, telefonnummer, adress samt födelsedatum) för att kunna besvara din intresseanmälan och skicka ut erbjudande om säljavtal till dig. Om ett avtal upprättas samlar vi in och behandlar vi dina personuppgifter, inklusive ditt personnummer, i syfte att administrera avtalet och i övrigt uppfylla våra skyldigheter enligt avtalet, t.ex. för leverans av tidningar till dig. Vi skapar även ett unikt ID som går att koppla till dig. ID:et används för vi ska kunna säkerställa att du får rätt leverans av tidningar för ditt uppdrag. Vi stödjer vår behandling på att den är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtalet ingås. Behandling av personnummer är nödvändigt för att kunna redovisa dina inkomstuppgifter till Skatteverket.

Tillhandahållande av vår app “Säljappen”. Vi behandlar även dina personuppgifter för att tillhandahålla dig vår app, inklusive att administrera ditt användarkonto i appen samt för att kunna skicka dig relevant information via appens push-funktion. Utvecklare av Säljappen är Oddvision Digital Studio och appen är till för att du som säljare bland annat ska kunna se ditt säljområde i en karta, markera de adresser du ska sälja tidningar till samt för att returrapportera din försäljning. De personuppgifter vi behandlar för detta syfte är ditt namn, postnummer, användarnamn, pinkod samt start- och slutdatum för ditt uppdrag som säljare. Säljappen använder sig av push- notiser för att kunna förmedla viktig information kopplad till säljarens uppdrag. Vi skapar och behandlar ett unikt ID för att kunna skicka dessa push-notiser till dig.

I Säljappen finns även en GPS-funktion. Funktionens syfte är att du ska veta var i försäljningsområdet du befinner dig och vi kommer inte att lagra eller på något annat sätt använda din GPS-position. Om du väljer att skapa en informationspunkt på kartan (exempelvis för markera en adress du ska sälja eller har sålt tidningar till) lagrar vi dock informationspunktens position i syfte att tillhandahålla dig den funktionen. Första gången du använder appen kommer du bli tillfrågad om appen får använda telefonens GPS-funktion och du kan när som helst stänga av eller sätta på GPS-funktionen i telefonens inställningar.

Målsmans personuppgifter. Om säljaren är under 18 år behandlar vi målsmans namn och e-postadress som säljaren lämnat i formuläret för intresseanmälan med stöd av vår rättsliga förpliktelse att inhämta godkännande från målsman att ingå avtalet med säljaren. Vid avtalstecknandet samlar vi även in målsmans personnummer och eventuella ytterligare kontaktuppgifter. Behandlingen av dessa uppgifter är nödvändig för ändamål som rör vårt berättigade intresse att fakturera för sålda tidningar. Behandling av personnummer är nödvändigt för att verifiera målsmans identitet i samband med faktureringen.

3. Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Leverantörer som är personuppgiftsbiträden. Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med olika leverantörer som utför tjänster för vår räkning, t.ex. skydd och support för våra system och Säljappen. Dessa leverantörer kan behöva behandla eller få tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina tjänster. Våra leverantörer är bundna av så kallade personuppgiftsbiträdesavtal och har inte rätt att använda personuppgifter för egna ändamål. Vi har exempelvis anlitat PayEx Sverige AB som i egenskap av personuppgiftsbiträde hanterar faktureringsprocessen samt Oddvision Digital Studio som bistår oss med teknisk support för våra system och Säljappen.

Skatteverket. Vi delar säljarens personuppgifter med Skatteverket för registrering av inkomstuppgifter. Skatteverket är självständigt personuppgiftsansvarigt för behandlingen av säljarens personuppgifter.

Utbärningsbolag. Vi delar säljarens personuppgifter (namn och adress) med det utbärningsbolag som ska leverera tidningar till säljaren. Exempel på sådana utbärningsbolag är Postnord (Tidningstjänst AB) och Nim Distribution i Skåne AB. För genomförande av leveransen är respektive utbärningsbolag själva personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Övrigt. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar. Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att (i) följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter, (ii) hantera och upprätthålla säkerheten för t.ex. våra system och nätverk samt (iii) för att skydda rättigheter och/eller egendom som tillhör oss. Om det är nödvändigt överlåter vi ärendet till polismyndigheten för fortsatt handläggning.

4. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

I huvudsak sker personuppgiftsbehandlingen inom EU/EES, inkluderat insamling, lagring, förstöring, m.m. I vissa fall använder vi leverantörer som är etablerade utanför EU/EES, såsom för utveckling och underhåll av våra system som ger leverantören access till personuppgifter. I de fall personuppgiftsbehandling sker utanför EU/EES sker det med lagligt stöd genom att EU-kommissionen fastställt i beslut att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller att andra lämpliga säkerhetsåtgärder föreligger. Vi använder främst standardiserade modellklausuler som godkänts av EU-kommissionen och som finns tillgängliga via Datainspektionens webbsida.

5. Dina rättigheter

Det är viktigt att du förstår vilka rättigheter du har gällande behandling av dina personuppgifter vilket vi informerar om nedan. Kontaktinformation om var du kan vända dig för att ta tillvara någon av dina rättigheter hittar du under "Kontakt".

Du har följande rättigheter:

  • Du har rätt att kostnadsfritt begära en kopia av dina personuppgifter (s k registerutdrag), begära rättelse av felaktiga uppgifter och, under vissa omständigheter, begära att dina personuppgifter raderas.

  • Du har rätt att i vissa fall göra invändning mot användning av dina personuppgifter med följd att vi eventuellt måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl som överväger intresset att inte få personuppgifterna behandlade.

  • Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under tiden det åligger oss att utreda eventuella invändningar från dig eller om vi saknar rättslig grund för att få fortsätta behandla men du inte vill att uppgifterna ska raderas eller om vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna göra din rätt gällande.

  • Du har, under vissa omständigheter, en rätt till dataportabilitet, dvs. att få ut personuppgifter som tillhandahållits från dig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt att kunna överföra dessa till annan personuppgiftsansvarig.

  • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen. IMY:s webbplats hittar du här: www.imy.se.

    Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi besvarar begäran om dina rättigheter och förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar som utgångspunkt. Åtgärderna vidtas inom rimlig tid som beroende på omständigheterna kan vara upp till tre (3) månader. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden alternativt inte vidta någon åtgärd.

6. Säkerhet

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras de personuppgifter du som deltagare lämnar i form av kontaktuppgifter på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler.

7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Om du skickat in en intresseanmälan men inte ingår ett avtal med Expressen om försäljning av tidningar raderar vi dina personuppgifter inom tre (3) månader från att anmälan inkom till oss.

Om du ingått ett avtal om försäljning av tidningar behandlar vi dina samt målsmans personuppgifter till dess avtalet upphört samt en period därefter om det är nödvändigt för att fullgöra en avtalsförpliktelse, såsom betalning av fakturor för sålda tidningar. Vi sparar personuppgifter tillhörande säljaren i upp till 24 månader efter att avtalet upphört i syfte att kunna tillhandahålla arbetsgivarintyg på säljarens förfrågan.

De personuppgifter vi behandlar inom ramen för vår app behandlas för syftet att tillhandahålla appen, inklusive att administrera ditt användarkonto i appen, i upp till 10 dagar efter du avslutat ditt uppdrag hos oss (för att du ska kunna rapportera din sista leverans).

Dina personuppgifter sparas längre än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag (t.ex. bokföringslagen), förordning eller myndighetsbeslut eller för att behålla uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist eller om du har samtyckt till det.

8. Kontakt

Om du har frågor om AB Kvällstidningen Expressens behandling av dina personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag eller begära radering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta: expsaljare@expressen.se.

Om du har frågor om den data som samlas in om dig eller har ett klagomål är du även välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud på: dataskydd.expressen@bonniernews.se.

Personuppgiftsansvarig: AB Kvällstidningen Expressen, org. nr. 556025-4525, Gjörwellsgatan 30, 112 60 Stockholm.

9. Ändringar

Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna personuppgiftspolicy då och då så håller du dig informerad om hur vi på Expressen skyddar dina personuppgifter och din integritet.

10. Ändringshistorik

Den 18 januari 2021: Policyn uppdaterades efter namnbyte av Datainspektionen till Integritetsskyddsmyndigheten.

Den 17 februari 2021: Policyn har uppdaterats med information om hur vi behandlar personuppgifter för att tillhandahålla vår app.

Den 23 mars 2021: Policyn har uppdaterats med förtydliganden om delning av uppgifter till utbärningsbolag samt om Säljappen.

__________

Sälj tidningar och tjäna dina egna pengar!

Kvällstidningen Expressen AB består av titlarna Expressen, GT och Kvällsposten. Vi har jobbat med tidningsförsäljning i över 100 år. Varje lördag och söndag har vi hundratals ungdomar runt om i Sverige som går ut för att sälja tidningar direkt till sina kunder. Kanske vill du sälja du med? 
KOM IGÅNG!

Kvällstidningen Expressen AB
Kungstorget 2, 40126 Göteborg.

expsaljare@expressen.se
Telefontid tisdagar: 14-16

Telefon:
031-7259242
031-7259243

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram